"2013. október 14-ei közgyűlésen hozott határozatok"

1/2013.(X.14.) határozat

A napirendi pontokat a közgyűlés jelen lévő tagjai a meghívó szerint egyhangúlag elfogadták.

Szavazatszám: 22 igen; 0 nem

2/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelen lévő tagjai az ülés levezető elnökének Gyimóthi Zoltánt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Pálinkó Antalt, a jegyzőkönyv vezetőjének Perényi Tamást választják.

Szavazatszám: 22 igen; 0 nem

3/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelen lévő tagjai az egyesület tevékenységéről szóló elnöki, titkári, pénztárosi, művészeti és felügyelő bizottsági beszámolókat elfogadják.

Szavazatszám: 22 igen; 0 nem, 0 tartózkodás

4/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai a vezető tisztségviselők alapszabály szerinti megválasztásának lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bizottságot hoznak létre, amelyek tagjai Pálnikó Antal és Girst Gábor, valamint Homik András.

Szavazatszám: 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodás (a jelöltek a szavazástól tartózkodtak)

5/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai titkos szavazással a Szegedi Fúvószenekari Egyesület elnökének Hegedűs Dániel Ferencet megválasztják.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai titkos szavazással a Szegedi Fúvószenekari Egyesület titkárának Perényi Tamást megválasztják.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai titkos szavazással a Szegedi Fúvószenekari Egyesület pénztárosának Zsarkó Máriát megválasztják.

Szavazatszám: 21 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

8/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai titkos szavazással a Szegedi Fúvószenekari Egyesület Elnökségi tagjának – Mucsiné Erdei Mónika lemondása után megüresedett tisztségére - Martinovits Eszter Ágnest megválasztják.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai titkos szavazással a Szegedi Fúvószenekari Egyesület Felügyelő Bizottsága – Martinovits Eszter Ágnes lemondása után megüresedett tisztségére - elnökének Mucsiné Erdei Mónikát megválasztják.

Szavazatszám: 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

10/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai titkos szavazással a Szegedi Fúvószenekari Egyesület Felügyelő Bizottsága – Hegedűs Dániel Ferenc lemondása után megüresedett tisztségére-tagnak Tóth Istvánt megválasztják.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai a 2013. évi tagdíj mértékét 4.000,-Ft/év, a 2014. évi tagdíj mértékét 2.000,-Ft /év összegben határozzák meg.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

12/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai az Alapszabály I.3. pontjában az Egyesület új székhelyeként a 6726, Szeged, Csanádi u. 12., IV. em. 15. szám alatt ingatlant határozzák meg.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

13/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai úgy döntenek, hogy

 • az Alapszabály III.2. 1.6 pont jelenlegi „A Tagdíj összege 4.000,- Ft/év. A tagok az éves tagdíjat negyedévenkénti bontásban (1000 Ft/negyedév) a negyedév első havának 15. napjáig kötelesek befizetni az egyesület pénztárába. Késedelmes fizetés esetén a tagdíjpótlék naponta 15 Ft.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:

 Az éves tagdíj összegét a Közgyűlés határozza meg.”

 • Az Alapszabály IV.2.5 pontja az alábbi 2. új francia bekezdéssel egészül ki:

Meghatározza a tagdíj befizetésének módját.”

 • Az Alapszabály V.2. pont jelenlegi „A tagdíj összegét a Közgyűlés, befizetésének módját az Elnökség határozza. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:

A tagdíj, befizetésének módját az Elnökség határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.”

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

14/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai úgy döntenek, hogy

 • az Alapszabály IV.2.2.1 pontjában

az elnökség tagjai Varga Márk - elnök

  • Perényi Tamás - pénztáros

  • Soczó Gabriella – titkár

  • Gyimóthi Zoltán

  • Rácz László

  • Gyuris Gellért

  • Mucsiné Erdei Mónika”

szövegrészt az alábbiak szerint módosítják:

az elnökség tagjai

  • Hegedűs Dániel Ferenc- elnök

  • Zsarkó Mária- pénztáros

  • Perényi Tamás– titkár

  • Gyimóthi Zoltán

  • Rácz László

  • Gyuris Gellért

  • Martinovits Eszter Ágnes”

valamint az Alapszabály III.1. pontjában „Az Egyesület elnöke: Varga Márk” szövegrészt „Az Egyesület elnöke: Hegedűs Dániel Ferenc” szövegrészre módosítják.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

15/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai az Alapszabály VI.2. pontjának „Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni.szövegrésze helyébe„Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, a titkár és a pénztáros jogosult rendelkezni oly módon, hogy a 3 főből 2 fő együttes jelenléte és jóváhagyása szükséges.” szövegrész lép.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

16/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai úgy döntenek, hogy az Alapszabály II.3. pontjának „3. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- kulturális tevékenység,

- kulturális örökség megóvása,

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.”

szövegrésze helyébe

3. Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységek megvalósulását közvetve segíti:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121.§ a) és b) pontja szerinti közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása;

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti kulturális szolgáltatás;

- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése.”

szövegrész lép.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

17/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai úgy dönteken, hogy az Alapszabály IV.8. pontjának

8.1. Az Egyesület vezető szerve, testületei határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8.2. Nem lehet az Egyesület elnöke, elnökségi tagja vagy egyéb tisztségviselője az a személy, aki:

- az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója,

- az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve: 10.1. pontban foglaltak), illetve hozzátartozója,

- két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg.”

szövegrésze helyébe

8.1 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

8.2 Nem lehet elnök, alelnök aki

a) a Felügyelő Bizottság tagja,

b) az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban (pl. alkalmazásban) áll,

c) az Egyesület célja szerinti juttatásban részesül / kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást,

d) a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

8.3 Az Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

8.4 Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

8.5 A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”

szövegrész lép.

18/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai úgy döntenek, hogy az Alapszabály

 • preambulumának A Szegedi FúvószenekariEgyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:”

szövegrésze helyébe

A Szegedi Fúvószenekari Egyesület közgyűlése a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján, a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. tv. rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:”

szövegrész lép, valamint

 • a Záró rendelkezések 1. pontjának „az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény,” szövegrésze helyébe „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény,” szövegrész kerül.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

19/2013.(X.14.) határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai a módosításokat követően egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a melléklet szerint elfogadják.

Szavazatszám: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

www.docservis.com.ua/
ils-3pl.com.ua
mexes.com.ua